Duyuru (AB Bakanlığı + MFİB): Şehir Eşleştirme Hibe Programı, son başvuru tarihi: 09.03.2018

Duyuru (AB Bakanlığı + MFİB): Şehir Eşleştirme Hibe Programı, son başvuru tarihi: 09.03.2018

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen Türkiye ve Avrupa arasında Şehir Eşleştirme adlı hibe programını (Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme – TTGS) ilan etmiştir. Hibe programı kapsamında Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecektir. Çağrı kapsamında ilk olarak Ön Teklifler değerlendirilecek olup kabul edilen başvuru sahipleri Tam Başvuru Formlarını sunmaları beklenilecektir. Başvuruların uygunluk kontrolü, Tam Başvuru Formlarının değerlendirilmesini müteakiben gerçekleştirilecektir. Başvuru Sahipleri başvurularını İngilizce olarak sunmalıdır.

Öncelikler:

Son başvuru tarihi: 9 Mart 2018, Cuma (saat: 17.00)

Duyuru: https://www.ab.gov.tr//i.php?e=51069

MFİB ilanı: http://www.cfcu.gov.tr/tr/tender/65181

Kimler başvurabilir?

Ülke* Kuruluş Türü Başvuru Sahiplerinde aranan diğer koşullar
Türkiye Belediyeler, İl Özel İdareleri, Belediye Birlikleri (Türkiye Belediyeler Birliği hariç), Valilikler ve Kaymakamlıklar
 • Tüzel Kişiliğe sahip olmak
 • Kar amacı gütmemek
AB üyesi ülkeler

IPA Tüzüğü kapsamındaki ülkeler (A2a)

Yerel Yönetimler*

* Yerel yönetimler, kanunla belirlenmiş bir ulus-altı ölçekteki bir bölgede merkezi hükümetten belirli ölçüde bir otonomiye sahip doğrudan veya dolaylı olarak seçilmiş kamu yönetimi yapılar olup vatandaşlara kamu mal ve hizmetlerini ulaştırma yetkisini haizdirler. Bunlar, belediyeler, komüniteler, ilçeler, idari bölgeler, iller, bölgeler vb. çok çeşitli sınıflandırmalara göre tasnif edilmiş olabilirler. Daha fazla bilgi için bkz. https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Local_authorities

Ortaklık koşulları

 • Başvuru Sahipleri, asgari 2 Eş-başvuru Sahibi (Co-Applicant) ile birlikte başvuruda bulunabilirler.
 • Eş-Başvuru Sahibi, Lider Başvuru Sahibi (Lead Applicant) ile aynı uygunluk koşullarını sağlamalıdır.
 • 2. Eş-Başvuru Sahibi, AB Üyesi Ülkede veya Türkiye’de veya IPA Düzenlemelerine göre uygun başvuru sahibi bir ülkede kurulu, Tüzel Kişiliği olan ve Kar Amacı Gütmeyen bir kuruluş olup aşağıdaki koşullardan birine uygun olmalıdır:
  • Türkiye’den bir STK (dernek, vakıf, dernek veya vakıfların oluşturduğu bir federasyon veya konfederasyon)
  • AB Üyesi Ülkeler veya Türkiye dışındaki diğer uygun ülkelerden bir STK (dernek, vakıf, dernek ve vakıfların oluşturduğu federasyon veya konfederasyon, kar amacı gütmeyen şirket veya hayır kuruluşu)
  • Bir üniversite veya kalkınma ajansı veya oda (ticaret odası, sanayi odası, ticaret ve sanayi odası, deniz ticaret odası) veya ticaret borsası veya birlik veya sendika veya baro
 • 2’den daha fazla Eş-Başvuru Sahibinin olduğu proje tekliflerinde, diğer Eş-Başvuru Sahiplerinin Lider Başvuru Sahibi (Lead Applicant) veya 2. Eş-Başvuru Sahibinin (Co-Applicant 2) uygunluk koşullarını sağlaması gerekmektedir.
 • Ortaklığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için, Lider Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahipleri arasındaki işbirliğinin kurumsallaştırılması için proje uygulama dönemi öncesinde veya esnasında protokol imzalanması zorunludur. Eğer proje ortakları arasında halihazırda bu tür bir anlaşma varsa, başvuru formunda belirtilmelisi tavsiye edilmektedir.
 • Lider Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahipleri, Bağlı Kuruluşlar (Affiliated Entities) ile birlikte hareket edebilir. Buna göre, Faydalanıcıya Bağlı Kuruluşlar aşağıdaki şekillerde olabilir. Bağlı Kuruluşların, Lider Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk koşullarını sağlamaları gerekmektedir.
  • Faydalanıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yönetilen kuruluşlar (yan kuruluşlar veya birinci kademe iştirakler). Bunlar ayrıca faydalanıcı tarafında yönetilen bir kuruluş tarafından yönetilen kuruluşlar da olabilir (ikinci derece yan kuruluşlar veya ikinci kademe iştirakler) ve bu diğer yönetim kademeleri için de geçerlidir.
  • Faydalanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak yöneten kuruluşlar (ana şirketler). Aynı şekilde faydalanıcıyı yöneten bir kuruluşu yöneten kuruluşlar da olabilir.
  • Faydalanıcı ile aynı doğrudan veya dolaylı yönetim altında bulunan kuruluşlar (kardeş şirketler)
  • Üyelik, yani faydalanıcı yasal olarak ağ, federasyon, dernek vb. olarak tanımlanıyor ve önerilen bağlı kuruluş bu yapıda yer alıyor ise veya faydalanıcı ve önerilen bağlı kuruluş aynı kuruluşta (ağ, federasyon, dernek vb.) katılımcı olarak yer alıyor ise.
 • Lider Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibi koşullarını sağlayamayan kurum, kuruluş ve işletmeler projelerde Iştirakçi olarak yer alabilirler.

Azami başvuru ve yararlanılabilecek hibe sayısı

 • Başvuru sahibi bu çağrı kapsamında Başvuru Sahibi olarak birden fazla başvuru yapabilir.
 • Bir Eş-başvuru Sahibi /Bağlı Kuruluş aynı anda birden fazla başvuruda yer alabilir.
 • Bir kuruluş, Başvuru Sahibi, Eş-Başvuru Sahibi ya da Bağlı Kuruluş olarak yalnızca bir hibeden yararlanabilir.

Destek

 • Gösterge Bütçe: € 2,6 milyon
 • Proje başına destek tutarı: Azami € 130 bin (asgari € 60 bin)
 • Destek oranı: Azami %90 (asgari %50)

Desteklenen harcama kalemleri

 • Personel maliyetleri
 • Yeni Ekipman ve Malzeme satın alımı
 • Yeni veya İkinci El Ekipman ve Malzeme kiralama
 • Hizmet alımı
 • Saha Ofisi (Faaliyetlerin birden fazla sayıda üçüncü ülkede uygulanması durumunda proje bütçesinde birden fazla Saha Ofisi olabilir. Bu maliyetler yerel ofis harcamaları yanı sıra insan kaynakları harcamalarını da kapsar.)
 • Seyahat ve harcırah
 • Sarf malzemesi
 • Projenin amaçları için Faydalanıcının alt-yüklenici ile yaptığı sözleşmelerden doğan maliyetler
 • Doğrudan sözleşmenin gerekliliklerinden doğan maliyetler (bilginin yaygınlaştırılması, belirli bir faaliyete yönelik değerlendirmeler, yeminli tercüme hizmetleri, basım, sigorta vb.)
 • Dolaylı maliyetler (Doğrudan maliyetlerin azami %7’si)
 • Yedek akçe (Doğrudan maliyetlerin azami %5’i)

Proje süresi

 • Azami: 12 ay
 • Asgari: 9 ay

Projenin uygulama yeri

 • Proje faaliyetleri Türkiye’de ya da AB Üye Ülkelerinde yürütülmelidir.
 • Ancak, uygun şekilde gerekçelendirilmesi koşuluyla bazı faaliyetler diğer uygun ülkelerde de uygulanabilir. Bununla birlikte, bu faaliyetler Projenin büyük bölümünü oluşturmamalıdır.

Öncelikler ve Uygun Proje Faaliyetleri: Aşağıda belirtilen faaliyetler (projeler) örnek olup, proje konuları bu faaliyet türleri ile sınırlı değildir.

Öncelik Uygun Proje Faaliyetleri
Öncelik 1: Türkiye’deki ve AB Üyesi Ülkelerdeki yerel yönetimler arasında şehir eşleştirme ilişkilerinin geliştirilmesi ve/veya derinleştirilmesi
 • Türkiye’deki ve AB üye ülkelerdeki, yerel yönetimler STK’lar ve vatandaşlar arasında sürdürülebilir ilişkiler kurulmasına veya sürdürülebilir ilişkilere katkı sağlanmasına yönelik faaliyetler
 • İyi uygulama örneklerinin paylaşılması için ağlar ve platformlar oluşturmaya yönelik faaliyetler
 • Şehir Eşleştirmesi metodolojisi ve uygulamalarını geliştirecek faaliyetler
 • AB müktesebatıyla ilgili alanlara dair teknik işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılmasını teşvik edecek faaliyetler
 • Şehir Eşleştirme faaliyetlerini teşvik edecek ve önünü açacak platformların kurulmasını sağlayacak faaliyetler
Öncelik 2: Yerel yönetimlerin AB’ye entegrasyon ve AB müktesebat fasılları* ve/veya BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri** ve/veya Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (Council of European Municipalities and Regions – CEMR) öncelikleri doğrultusunda AB-Türkiye ilişkilerindeki rolünün güçlendirilmesi
 • AB üyelik sürecinde yerel yönetimlerin önemini vurgulayacak faaliyetler
 • AB müktesebatının ve/veya CEMR önceliklerinin yerelde uygulanmasına dair kapasite artırımı faaliyetleri
 • Yerel düzeyde proje hazırlama ve uygulama kapasitesini artırıcı faaliyetler
 • Yerel yönetimlerin gelecekteki ihtiyaçlarını vurgulayacak faaliyetler
 • Akıllı ve esnek hizmetlerin planlanması, tasarlanması, sunulması ve yürütülmesine dair inovatif teknolojilerle ilgili faaliyetler
 • Vatandaşların günlük yaşamlarına yönelik politikalar ve/veya inovatif çözümler geliştirilmesine öncülük edecek faaliyetler
 • Yerel yönetimlerin inovastif yaklaşımlar aracılığıyla küresel rekabetçiliklerinin geliştirilmesine öncülük edecek faaliyetler
 • Sivil toplum katılımı ve sosyal kapsayıcılığı kucaklayacak yeni angajman modelleriyle alakalı faaliyetler
 • AB müktesebatlarının yerel düzeyde etkisine dair politika tavsiyeleri geliştirmeye yönelik faaliyetler

* AB Müktesebatı Fasılları ile ilgili bilgi için bkz. http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis/index_en.htm

** BM Sürdrülebilir Kalkınma HEdefleri ile ilgili bilgi için bkz. http://www.un.org/sustainabledevelopment

*** CEMR’in tematik alanları ile ilgili bilgi için bkz. http://www.ccre.org/en/activites/index

Yatay öncelik: Hazırlanacak tüm projelerde Cinsiyet Eşitliği hususuna riayet edilmelidir.

Uygun Faaliyet Türleri: Aşağıda belirtilen faaliyetler (projeler) örnek olup, proje konuları bu faaliyet türleri ile sınırlı değildir. Projeler tek bir faaliyete odaklanmamalıdır. Tüm projeler, çalışma ziyareti, seminer, ağ geliştirme etkinlikleri vb. deneyim paylaşımı amaçlı asgari 4 etkinlik içermelidir. Tüm faaliyetlerin Türkiye’deki ve AB’deki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir ilişkiler kurulmasına odaklanması gerekmektedir.

 • Yerel aktörler ve STK’lar arasında akran değerlendirmeler ve nasıl bilgisi (know-how) transferi
 • Seminer, yuvarlak masa toplantıları, konferanslar, çalıştaylar ve eğitimler düzenlemek
 • Şehir Eşleştirmesine dair web-tabanlı platformlar ve inovatif araçlar geliştirilmesi
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgilendirme, farkındalık ve iletişim kampanyaları
 • Kilit referans materyallerin tanıtımı ve tercümesi ile teknik ve politikalarla ilgili bilgi ve deneyimin yaygınlaştırılması
 • STK’lar ve yerel yönetimler arasında çalışma gezileri vasıtasıyla ağlar geliştirme
 • Daha fazlasını daha az ile yapabilmek için yeni teknolojileri ve bilgi sistemlerinin nasıl kullanılacağına dair politika tavsiyeleri
 • Politikaların daha iyi uygulanması için araç kitleri geliştirilmesi
 • Seçilen AB müktesebatı ile ilgili alanlar ve/veya BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve/veya CEMT önceliklerine dair faaliyet planları ve stratejileri geliştirmek
 • Avrupa’daki ağlarda temsiliyeti artıracak ortak faaliyetler
 • Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde politika geliştirme süreçlerine dair tartışmalar ve katılımcılık
 • Veri toplama ve görselleştirme
 • Bilgilendirme için diyalog yapıcı platformlar

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberinin ve Avrupa Komisyonu Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi (Practical Guide – PRAG) dokümanının incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Başvuru Sahipleri başvurularını İngilizce olarak sunmalıdır.
 • Bu Teklif çağrısı için daha önceden PADOR ön kaydı zorunlu değildir.
 • Projeler kapsamında geliştirilen/yayınlanan tüm yayınların hem Başvuru Sahibi hem de Eş-Başvuru Sahiplerinin dillerinde olması tavsiye edilmektedir.
 • Proje kapsamında görevlendirilen Devlet Memurlarının Hibe Faydalanıcılarının veya Bağlı Kuruluşlarının bordrolu çalışanı olması ve söz konusu kurumlardan gerekli izinleri almış olmaları durumu haricinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi çalışan Devlet Memurları proje kapsamında istihdam edilemez ve herhangi bir maaş ödenemez. Diğer kamu görevlileri kendilerinin ve kurumlarının tabi olduğu kanunlar çerçevesinde istihdam edilebilirler. Diğer uygun ülkelerde, o ülkelerdeki  kamu görevlileri ile ilgili yürürlükteki kanunlar uygulanır.
 • Başvuru Sahipleri üçüncü taraflara mali destek teklif edemez.
 • Ülkelere göre Günlük Harcırah Tablosu: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiems-2017-03-17_en.pdf
 • Ön Teklif aşamasında değerlendirilen unsurlar Eş-Başvuru Sahipleri, İştirakçiler, Öncelik Alanları, özel amaçlar ve beklenen sonuçlar, Başvuru Sahibi tarafından Tam Başvuru Formunda değiştirilemez. Talep edilen AB ve ulusal katkısı Ön Teklif’te belirtilen ilk tahmini değerin %20’sinden daha fazla değişiklik gösteremez.
 • Proje bütçelerinde gerçek harcama tutarları dışındaki maliyet kalemleri için basitleştirilmiş maliyet seçenekleri (simplified cost options) kullanılabilir. Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri, Birim Maliyet (Unit Cost), Götürü Bedel (Lump Sum) veya bütçeye göre belirlenecek oran Sabit Oranlı Finansman (Flat Rate) şeklindedir. Miktarlar veya oranlar, istatistiksel verilere veya başka türlü nesnel yöntemler kullanılarak başvuru sahipleri geçmişe dair belgelenebilir veya denetlenebilir verileri referans alınarak yapılan tahminlere dayandırılmalıdır. Maliyetlerin Hibe Faydalanıcı(lar)ı tarafından gerçekleşen harcamalarla, bunların muhasebe uygulamaları ile tutarlı olduğu teyit edilmeli, ayrıca, kâr elde edilmediği ve harcamaların aynı zamanda başka finansman kaynaklarından zaten karşılanmamış olduğu tespit edilmelidir (çifte finansman uygulanamaz). Nihai uygun miktarların hesaplanmasında kullanılan hesap formülleri açıklanmalıdır (ör. personel maliyeti için: çalışma gün veya saati veya personelin kategorisi için önceden belirlenmiş saatlik veya günlük miktar; seyahat maliyeti için: km bazında uzaklık km başına önceden belirlenmiş ulaşım maliyeti; gün sayısı ülke için önceden belirlenmiş günlük harcırah;etkinlik organizasyonu için özel maliyetler için: etkinliğe katılacak kişi sayısı x önceden belirlenmiş katılımcı başına maliyet miktarı vs.). Proje bütçesinde Başvuru Sahibi ve varsa her bir Eş-Başvuru Sahibinin Doğrudan Maliyetleri için bütçede gösterebilecekleri basitleştirilmiş maliyet toplamı yararlanıcı başına azami €60 bin’dir. Konu ile ilgili olarak Başvuru Dokümanı Eklerinin (Annexes) arasında yer alan “Annex K – Guidelines and Checklist for Assessing Budget and Simplified Cost Options for Union financed Grant Contracts” adlı dokümanın okunması tavsiye edilmektedir.
 • Basitleştirilmiş maliyet seçeneği Saha Ofisi harcamalarının dağılımı için de kullanılabilir. Faaliyetlerin birkaç üçüncü ülkede uygulanması durumunda birden fazla Saha Ofisi olabilir. Bu maliyetler yerel ofis harcamaları yanı sıra insan kaynakları harcamalarını da kapsar. Bir Saha Ofisi, sadece AB tarafından finanse  edilen (veya eş-finansman sağlanan) projeler için kullanılabileceği gibi ortak ülkedeki başka projeler için de kullanılabilir. Saha Ofisinin başka projeler için kullanılması durumunda, sadece proje süresi içinde ve saha ofisinin kullanımı oranındaki cari harcamalar uygun doğrudan maliyet olarak kabul edilir.Maliyetlerin projeye tahsis edilebilecek kısmı gerçek maliyetler veya faydalanıcılar tarafından belirlenen basitleştirilmiş maliyet paylaşımı olarak kabul edilebilir. Paylaşım yöntemi aşağıdaki şekilde olmalıdır:
 • Faydalanıcının mevcut muhasebe ve yönetim uygulamaları ile uyumlu olmalı ve finansman kaynakları ne olursa olsun aynı şekilde uygulanmal
 • Tarafsız, adil, ve güvenilir tahsis anahtarlarını (paylaşım ağırlığı orantısı) baz almalı (Tahsis anahtarı örnekleri için bkz. Başvuru Dokümanı Eklerinin (Annexes) arasında yer alan “Annex K – Guidelines and Checklist for Assessing Budget and Simplified Cost Options for Union financed Grant Contracts” adlı doküman”
 • Ayni katkılar, uygun eş-finansman sayılmamaktadır.

Başvuru ve Değerlendirme süreci

 • Bilgi talepleri için son tarih: 16 Şubat 2018
 • Bilgi taleplerine yanıt vermek için son tarih: 26 Şubat 2018
 • Son başvuru tarihi: 9 Mart 2018, saat: 17.00
 • İdari kontroller ve Ön Teklif değerlendirmeleri hakkında Başvuru Sahiplerinin bilgilendirilmesi: 4 Haziran 2018
 • Tam Başvuru Formunun teslim edilmesi için son tarih: 19 Temmuz 2018
 • Tam Başvuru Formu değerlendirmeleri hakkında Başvuru Sahiplerinin bilgilendirilmesi: 3 Eylül 2018
 • Başarılı bulunan projelerin ilanı: 2 Kasım 2018
 • Sözleşmelerin imzalanması: 21 Kasım 2018

Not: Son başvuru tarihinden sonraki tarihler referans olarak verilmekte olup kesin değildir.

Başvuru adresi: Bkz. Başvuru Rehberi Madde 2.2.2.

Bilgi Talepleri için: ttgs@cfcu.gov.tr (Bilgi taleplerinde proje teklif çağrısı kodunun “TR/2014/DG/01/A1-02 (Europeaid/158874/ID/ACT/TR) ” yer alması gerekmektedir. Bilgi talepleri için son tarih: 16 Şubat 2018)

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.