HAKKIMIZDA

Anasayfa / HAKKIMIZDA

 

ADAPTTO; 2013 yılında Sakarya Teknokent bünyesinde kurulmuştur. Üniversitenin, bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik birikimini merkezi bir yapı çerçevesinde toplayarak; bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünlere veya süreçlere dönüştürmeyi, katma değer oluşturmayı, sanayiye aktarmayı ve lisanslanabilir patent sayısını artırarak ticarileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bilim insanları ve sanayi şirketlerinin, ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının teknolojik, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını hedeflemektedir.

ADAPTTO yapılan faaliyetlerle teknoloji transferini bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlayarak,  bilgi birikiminin zenginleşmesini, teknoloji geliştirme yeteneğinin pekişmesini, teknoloji geliştirme ve inovasyon kültürünü oluşturarak, ülkenin rekabet gücünü uluslararası alanda artırmada katkı sağlamak üzere hareket etmektedir.

ADAPTTO üniversite ile teknolojiyi kullanan şirketler veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyetleri yapar.

ADAPTTO’nun Amaçları

ADAPTTO’nun amaçları mevcut durum analizinin sonuçları doğrultusunda aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1- SAÜ’nün akademik kadrosunun uzmanlıkları, işbirliği potansiyeli, altyapı imkanlarının yanısıra; ADAPTTO’nun kuruluş felsefesinin, arayüz fonksiyonunun ve faaliyetlerinin tüm paydaşlara tanıtılması ve bu paydaşlarla güçlü iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi.

2- Birebir hizmet anlayışı uygulanarak akademisyenlerin ulusal ve uluslararası hibe destek fonlarından en üst düzeyde yararlanmalarının sağlanması.

3- Üniversite ile iş dünyası arasında sözleşme bazlı, doğrudan ve proaktif hizmet veren bir arayüz olunması.

4- SAÜ’de Fikri Sinai Mülkiyet Hakları (FSMH) kültürünün yaygınlaştırılarak, ticarileştirilebilen patent sayısının artırılması.

5- SAÜ’de veya diğer üniversiteler ile ortak gerçekleştirilen proje çıktılarının FSMH değerlendirilmesi, yönetimi ve ticarileştirilmesi.

6- Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak proaktif iş geliştirme yaklaşımıyla şirketleşme ve girişimcilik kültürünün artırılması.

ADAPTTO olarak bilginin teknolojiye dönüşmesi, teknolojinin ticarileşmesi ve ticarileşen teknolojilerin ekonomiye katkı sağlanması amacıyla akademisyene, sanayiciye ve öğrenciye hizmet sunmak.

Üniversite-Sanayi işbirliği ilişkilerinin daha etkin kullanılmasında arayüz kuruluşu olarak görev yapmaktır.