Duyuru (İçişleri Bakanlığı): Derneklerin Sosyal İçerikli Projelerine yönelik destek programının 2019 yılı çağrısı ilan edildi!

Duyuru (İçişleri Bakanlığı): Derneklerin Sosyal İçerikli Projelerine yönelik destek programının 2019 yılı çağrısı ilan edildi!

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Dernekler için 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Destek Programının amacı, derneklerin hizmet ve yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi faaliyetlerinin desteklenmesidir. Başvurular, online PRODES sistemi üzerinden yapılacaktır. Proje bütçesi ve destek tutarı için Başvuru Rehberinde üst limit belirtilmemiş olup proje bütçesi tutarının uygunluğu ile ilgili olarak aşağıda iletişim bilgileri yer alan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Daire Başkanlığı ile görüşülmesi tavsiye edilmektedir.

Duyuru: https://www.dernekler.gov.tr/tr/haberler/prodes-basvuru-2019.aspx

Online başvuru sistemi: https://sso.dernekler.gov.tr/Account/Logon?ReturnUrl=%2f

Kimler başvuru yapabilir?

 • 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar başvuru yapabilir.
 • İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler ile derneklerin şube ve temsilcilikleri yardım başvurusunda bulunamaz. Projesinin değerlendirme ve uygulama süreci devam eden dernekler yardım başvurusunda bulunamaz. Yıl içerisinde başvuru yapan derneğin projesi yıl boyunca geçerli olacaktır. Projesinin değerlendirme süreci devam eden dernekler ikinci defa başvuru yapamayacaklardır.
 • Proje başvurusu ve uygulamasında şube ve temsilcilikler genel merkezlerinden bağımsız hareket edemez.
 • 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması gerekmektedir.
 • Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması gerekmektedir.
 • Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması gerekmektedir.
 • Tüzüğünde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması gerekmektedir.
 • Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması gerekir.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

 • Başvuru sahibi dernek; projenin yürütülmesi sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunacak valilik, kaymakamlık, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, birlik, sandık, meslek odası, üniversite, şirket vb. teşekküllerden yardım alabilir ve bunlarla işbirliğinde bulunabilir.
 • Başvuru yapan dernek, işbirliğinde bulunacağı kurum ve kuruluşlardan alacağı bir yazı ile yapılacak işbirliğini belgelendirir. Söz konusu belgede, işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların katkısı ve işbirliğinin kapsamı açıkça belirtilir.
  • Örneğin: Yürüteceği proje kapsamında, bir ilde veya ilçede Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okullarda seminer vermeyi planlayan bir derneğin; ilgili Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden biri veya birkaçı ile işbirliği yapılacağını belgelendirmesi gerekmektedir.
 • İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların taahhüdünden dernek sorumludur. İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar katkısını yerine getirmediği takdirde dernek yerine getirmekle yükümlüdür.

Proje konularıyla ilgili genel kriterler

 • Kamu yararına ilişkin olması
 • Derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi
 • Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması
 • Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması

2019 yılı Çağrısı kapsamında Desteklenecek Proje Konuları

 • İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması
 • Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması
 • Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi
 • Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması
 • Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi
 • İstihdamın arttırılması
 • Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası
 • Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi
 • Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele
 • Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi
 • Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi
 • Göç ve uyum

Destek Miktarı

 • Proje yardımları bütçede bu konu ile ilgili konulan ödenek ile sınırlıdır. Bakanlık, bütçesinde öngördüğü kaynağı kısmen ya da tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Başvuru sahibi dernek, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşların nakdi veya ayni katkılarının yerine getirilmesinden bizzat sorumludur.
 • Destek Tutarı üst limiti belirlenmemiş olup bütçe tutarının uygun olup olmadığı hakkında aşağıda iletişim bilgileri verilmiş olan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Daire Başkanlığı ile görüşülmesi tavsiye edilmektedir.
 • Destek oranı: %100

Desteklenen Harcama Kalemleri

 • Eğitim, danışmanlık vb. giderler
 • Proje için gerekli yeni demirbaş satın alınması ve kiralanması
 • Sarf ve temrinlik malzeme giderleri
 • Basım, yayın ve etkinlik organizasyon giderleri
 • Görünürlük ve tanıtım giderleri
 • Projede görev alacak Personel giderleri
 • Proje için gerekli Cari giderler (bakım, onarım, elektrik, su, yakıt, iletişim vs.)
 • Ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri
 • Desteklenmeyen harcama giderleri:
  • Proje sahibi dernek yöneticileri ile proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan tazminat, ceza, faiz ve sair giderler
  • Borçlar, zarar veya borç karşılıkları
  • Personel ücreti işveren payı
  • Hali hazırda başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri
  • Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin giderleri
  • Başvuru sahibinin proje kapsamında işbirliği yaptığı kurum ve kuruluştan yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler
  • Proje bütçesinde yer verilmeyen harcamalar
  • Projenin amacı ve faaliyetleri ile ilgisi olmayan harcamalar

Dikkat edilmesi gereken Hususlar

 • Yıl içerisinde başvuru yapan derneğin projesi yıl boyunca geçerli olacaktır. Projesinin değerlendirme süreci devam eden dernekler ikinci defa başvuru yapamayacaklarından, derneklerimizin aceleye mahal vermeden projelerini başvuru rehberine ve ilgili mevzuata uygun, gerçekçi, tutarlı ve uygulanabilir olarak hazırladıktan sonra başvuru yapmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
 • İçişleri Bakanlığından proje yardımı almaya hak kazanılması, projede yapılacak faaliyetler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan izin alındığı anlamına gelmez. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için kurumların ilgili mevzuatları çerçevesinde hareket edilmelidir.
  • Örneğin: Projede öngörülen nakış kursu, ilgili mevzuat çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile birlikte yapılmalıdır. İçişleri Bakanlığınca proje yardımı yapılması derneğin bu projeyi ilgili mevzuata uymadan hareket edebileceği şekilde yorumlanamaz.
  • Yardım yapılacak proje için sadece uygun maliyetler dikkate alınacaktır. Uygun maliyetler, projenin hayata geçirilmesi için zorunlu olan giderlerdir. Uygun maliyetler, piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenir
 • Bütçede yer alan maliyet kalemlerinin, ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi ve bütçe formuna uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Projenin Genel Müdürlükçe karşılanan bir harcama kalemi için, başka bir kurum veya kuruluştan yardım alınamaz. Bu durumun tespiti halinde söz konusu harcama tutarı, proje sahibi dernekten genel hükümlere göre tahsil edilir.
 • Proje kapsamında sadece bir kişi Proje Koordinatörü olarak görevlendirilebilir.
  • Proje Koordinatörüne Başka bir işte çalışması nedeniyle projede kısmi zamanlı olarak çalışması durumunda aylık en fazla brüt 940 ₺ (SGK Primi ve Vergi Dâhil) ödeme yapılabilir. İşveren payları dernek tarafından karşılanır. Projenin kabul edildiği tarihteki asgari ücret tutarı esas alınır. Projenin yürütüldüğü dönemlerdeki ortaya çıkan asgari ücret tutarlarındaki değişikliklerden doğan farklar dernek tarafından karşılanır.
  • Başka bir işte çalışmayan Proje Koordinatörüne brüt asgari ücret (Net Ücret + SGK Primi + Vergiler) üzerinden ödeme yapılabilir.
  • Sosyal güvenlik ve vergi kesintilerinin yapılmamasından, yükümlüklerin süresinde yerine getirilmemesinden dernek sorumludur.
 • Ayni Katkı; proje sahibi dernek veya işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından sağlanan bina ve salon gibi mekânlar ile mal, malzeme, makine, taşıt, teçhizat ve iş gücü gibi katkılardır. Projenin gerçekleştirilmesinde ayni katkıların yer alması başvurunun olumlu olarak değerlendirilmesinde dikkate alınır. Ancak proje sahibi dernek veya işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan ayni katkıların değeri, nakdi katkı olarak gösterilemez. Ayni Katkılar, gerçek harcamaları yansıtmadığından bütçe maliyet analizine yazılamaz. Başvuru sahibi veya işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanacak ayni katkılar başvuru formunun ayni katkılar kısmında belirtilir.
 • Başvuru esnasında 5 bin TL ve üzeri mal ve hizmet alımlarına dair proforma faturaların sunulması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi

 • Teknik, Mali ve Hukuki Değerlendirme çerçevesinde; Projenin değerlendirilmesinde; İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönergenin 8. maddesi kapsamında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabilir (Bağımsız değerlendiriciler, üniversiteler, proje danışmanlık şirketleri, ilgili kamu kurumları ve kamu kurumlarınca oluşturulan proje koordinasyon ofisleri, vb.)
 • PRODES yazılımı kopya projeleri tespit edebilmektedir. Kopya olduğu tespit edilen projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Her bir projenin bütçe kalemleri ve bunlar için öngörülen bütçe tutarları ayrı ayrı incelenir. Bu inceleme sonucunda, proje başvurusunda yüksek gösterilmiş bütçe tutarları, her bir bütçe kalemi itibarıyla yeniden belirlenebilir, gerektiğinde projede bütçe kalemleri ile birlikte diğer hususlarda revize talep edilebilir.
 • Projenin uygulanacağı ilin, bölgenin, toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, toplumsal gelişmeye katkıda bulunması, kamu yararıyla ilişkisi, diğer teknik, hukuki değerlendirme ölçütleri ile yardımlar için ayrılan ödenek tutarı göz önüne alınarak yardım yapılır. Desteklenmesi uygun görülen projeler l Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüklerine Değerlendirilmesi devam eden veya desteklenmesi uygun görülmeyen projeler ile ilgili ayrıca bildirim yapılmaz.

Proje Başvuru İşlemleri: Proje başvuruları, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün kurumsal internet sayfası olan www.dernekler.gov.tr / www.siviltoplum.gov.tr adreslerinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik (online) olarak yapılacaktır. Proje başvurusu yapacak derneklerin kendilerine ait Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapmaları ve başvurularını sistem üzerinden tamamlamaları gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Proje Destek Daire Başkanlığı telefonları:

(312) 422 48 14

(312) 422 48 16

PRODES ile ilgili teknik yardım masası telefonları:

(312) 422 48 42

(312) 422 48 46

Lütfen bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.